Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

OK en sluiten

Buisleidingen voor gevaarlijke chemische stoffen horen niet in onze woonwijk!

Veelgestelde vragen

Ben je op zoek naar een antwoord? Hieronder staan de meest gestelde vragen over het buisleidingentracé en de daarbij behorende antwoorden. Staat je vraag er niet tussen? Dan kun je je vraag stellen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar buizenbrandevoort@gmail.com.

 Heeft het eigenlijk wel zin wat Buizen Brandevoort doet?

Ja, het heeft zeker zin wat we doen. Omdat het plan nog niet is vastgesteld kunnen we nu nog invloed uitoefenen op het beleid. Het is belangrijk dat bewoners van zich laten horen. Bij de inspraakprocedure uit 2013 was vrijwel niemand op de hoogte en zijn er dan ook weinig zijnswijzen ingediend. We hebben Buizen Brandevoort in het leven geroepen omdat we nu met een grote groep onze stem willen laten horen.

Hoe veilig is transport van chemische stoffen door buisleidingen?

Ongelukken met buisleidingen komen voor. Het transport van chemische stoffen door buisleidingen is relatief veilig, maar zeker niet zonder risico. Het is niet voor niets dat er elke twee weken een controle plaatsvindt per helikopter en dat vier keer per jaar het tracé te voet wordt nagelopen. Wanneer buisleidingen naast elkaar worden gelegd (zoals in dit tracé) heb je bovendien kans dat bij een ongeluk de ene leiding de andere beïnvloedt. Hierdoor neemt de kans op een omvangrijk ongeluk toe. Het is duidelijk dat een dergelijk buisleidingentracé niet thuishoort in een woonwijk.

Hoe had ik kunnen weten dat er een buisleidingentracé zou worden ontwikkeld?

In 2011 heeft het kabinet een Ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen vastgesteld. Met dit ontwerp lagen een aantal alternatieve tracés ter inzage, waaronder het tracé rondom Helmond/Brandevoort. Van het ontwerp is slechts beperkt kennis gegeven in de Staatscourant, twee landelijke bladen en op internet. Het tracé rondom Helmond/Brandevoort is uiteindelijk verwerkt in de Structuurvisie Buisleidingen en dus niet verwerkt in de bestemmingsplannen, doordat het tracé nog indicatief is. Het is voor bewoners dus vrij lastig om erachter te komen dat dit buisleidingentracé in de toekomst kan gaan worden ontwikkeld. De structuurvisie is wel te vinden op ruimtelijkeplannen.nl, maar dan moet je wel weten waarnaar je moet zoeken. Een uitleg hierover staat op onze informatiepagina

Ons huis ligt vlakbij het tracé, krijg ik een schadevergoeding?

Op het moment dat de buisleidingen door gaan, moeten gemeentes de leidingen in hun bestemmingsplannen vastleggen. Aan het vastleggen van de leidingen zullen de gemeentes planregels koppelen, die er voor kunnen zorgen dat je op jouw grond minder (bouw)mogelijkheden hebt dan voorheen. Op dat moment kun je in aanmerking komen voor een vergoeding in de vorm van planschade. In een planschadeprocedure worden de (bouw)mogelijkheden in het oude bestemmingsplan vergeleken met de (bouw)mogelijkheden in het nieuwe plan, en vervolgens wordt hier een schadebedrag aan gekoppeld. Aan een succesvolle planschadeprocedure kleven een aantal haken en ogen, en dus is het van belang dat hiervoor goed juridisch advies wordt gevraagd.

In welke formele stappen wordt het plan vastgesteld?

De procedure tot vaststelling kent de volgende stappen:

  1. Plan MER ter inzage (vermoedelijk 1e helft 2019)
  2. Zienswijzeprocedure (6 weken)
  3. Besluit tot vaststelling zonder de mogelijkheid bij het Rijk in bezwaar te gaan.
  4. Na vaststelling zijn gemeenten verplicht het tracé op te nemen in de bestemmingsplannen.
  5. Zienswijzen zijn mogelijk tegen het ontwerpbestemmingsplan. Gemeentes mogen dan gehouden aan regels nog op microniveau binnen 250 meter schuiven met het tracé. Dit kan echter niet meer leiden tot afwijzing van het plan, wel tot een (plan)schade procedure.

Is het mogelijk de knelpunten op te lossen door het tracé 250 meter te verschuiven?

Nee dit is op veel plaatsen niet mogelijk. Dit komt omdat er bijvoorbeeld een woonwijk, een kanaal of een beschermd bosgebied naast het tracé ligt. Tevens moeten gemeentes bij het verschuiven rekening houden met de eis dat het tracé aan moet sluiten op andere delen van het tracé. Hiervoor zal overleg moeten worden gepleegd met de naastgelegen gemeenten. Daar komt nog eens bij dat het verschuiven van het tracé er niet voor mag zorgen dat er een slingerend tracé ontstaat of dat buisleidingen elkaar onnodig moeten kruisen. Dit zou ertoe leiden dat er onnodige veiligheidsrisico’s worden gecreëerd. Deze knelpunten zijn niet eenvoudig op te lossen.  Dit zijn problemen waarmee de gemeente straks opgezadeld kan worden.

Is nut & noodzaak van het tracé via Helmond al onderzocht?

Het heeft er alle schijn van dat nut & noodzaak van dit tracé nooit goed is onderzocht. De aanvraag van een paar bedrijven heeft ervoor gezorgd dat het belastende tracé via Helmond zonder verder onderzoek meteen weer op de kaart is gezet. Ook het argument van kostenbesparing voor het bedrijfsleven is niet onderzocht.

Zijn jullie onafhankelijk?

Wij zijn volledig onafhankelijk. Buizen Brandevoort bestaat uit een groep van 10 bewoners uit Helmond en Geldrop-Mierlo die regelmatig met elkaar overleggen. Het werk wat wij verrichten is geheel belangeloos en op vrijwillige basis. Wij hebben geregeld contact met het ministerie, de provincie, gemeentes en andere belangenorganisaties.

Zijn er al buisleidingenstroken definitief vastgesteld?

Ja, er is in 2012 al een hoofdstructuur aan buisleidingen definitief vastgesteld, waaronder een belangrijke verbinding tussen Rotterdam Haven en Chemelot. Dit tracé loopt niet via Helmond maar via regio Venlo en is al deels ontwikkeld. Onduidelijk is of een extra afkortroute, zoals de route via Helmond, nog wel binnen de hoofdstructuur valt.

Hoe staan de gemeentes tegenover de ontwikkeling van het buisleidingentracé?

De gemeente Helmond is unaniem tegen het buisleidingentracé door het verstedelijkte gebied in Helmond. Zij zijn principieel van mening dat een dergelijk tracé voor transport van gevaarlijke stoffen buiten dichtbevolkte gebieden gelegd moet worden. Dit hebben ze opgenomen in het coalitieakkoord. Nu er meer bekendheid is gegeven, merken we dat steeds meer gemeentes samen optrekken om de ontwikkeling van het ongewenste tracé Laarbeek-Echt-Susteren tegen te houden.

 Zijn er al eerder ongelukken geweest met buisleidingen?

Ja, er komen zeker ongelukken voor met buisleidingen. Sinds 2005 zijn er in Nederland 23 lekkages geweest waarbij de schade meer dan een kwart miljoen euro was. De meeste ongelukken ontstaan door graafwerkzaamheden. Een incident met een buisleiding kan grote gevolgen hebben en bestrijdingsmogelijkheden zijn zeer beperkt. Het ongeluk in Gellingen in België (2004) is daar een voorbeeld van. Hier ging het om een gasexplosie. Wanneer meerdere buizen met gevaarlijk chemische stoffen naast elkaar worden gelegd heb je kans op een domino-effect; de ene buis beïnvloedt de andere buis. 

Gaan er bij de vaststelling van het buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren dan ook minder goederentreinen rijden door Helmond?

Nee, het buisleidingentracé door Helmond gaat van Laarbeek naar Echt en is een noord-zuid verbinding. De goederentreinen door Helmond lopen via een oost-west verbinding tussen Rotterdam en Venlo. Wanneer het vastgestelde buisleidingentracé via Venlo verder wordt ontwikkeld kan er wel minder treinverkeer door Helmond gaan rijden. Daarom is het voor Helmond belangrijk dat de in 2012 vastgestelde route richting Venlo verder wordt ontwikkeld.

Hoe groot is het nationale belang van het tracé via Helmond?

De omvang van het nationale belang (nut & noodzaak) moet nog steeds worden onderzocht. Er is immers al een tracé vastgesteld binnen de hoofdstructuur. Het is maar de vraag of een extra afkorttracé, wat enkel voor een paar bedrijven vanwege kostenbesparing op de kaart is teruggezet, wel als een nationaal belang gezien kan worden.

Mag het tracé ook door tuinen lopen?

Ja, het tracé mag worden aangelegd door tuinen van bewoners. Er wordt gesteld dat het risico binnen het buisleidingentracé moet liggen waardoor het tracé zelfs tot tegen de gevels van woningen mag worden aangelegd. Bewoners moeten het buisleidingentracé over hun grond gedogen. Omdat het om een nationaal belang gaat hoeven de bedrijven de bewoners niet te onteigenen en is het maar de vraag welke vergoeding ertegenover staat.

Is het al bekend wanneer het plan ter inzage komt te liggen en een zienswijze kan worden ingediend?

Het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) heeft aangegeven dat het plan voor het buisleidingentracé Laarbeek-Echt-Susteren via Helmond in de eerste helft van 2019 ter inzage komt te liggen. Dan start ook de zienswijzeperiode en kunnen alle belanghebbenden een zienswijze indienen. Iedereen die zich heeft ingeschreven bij Buizen Brandevoort ontvangt van ons hierover bericht en wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Wat kan ik zelf doen?

Het is belangrijk je in te schrijven bij Buizen Brandevoort. Hoe meer mensen straks de zienswijze ondertekenen, des te groter de kans dat we het ongewenste buisleidingentracé tegen kunnen houden. Alleen samen staan we sterk! Ben je lid van Facebook? Meld je dan aan op de pagina ‘Buizen Brandevoort’ en deel en like de berichten. Zo zorgen we samen voor meer bekendheid.

We weten nu dat het tracé via Helmond niet voldoende is onderzocht en dat niet de belangen van alle partijen zijn afgewogen. Iedereen die zegt dat dat wel zo is, heeft zich niet goed geïnformeerd of probeert het proces tot vaststelling te manipuleren.  

Alleen samen maken we ons sterk!

Meld je aan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar buizenbrandevoort@gmail.com o.v.v. naam en adres. We houden je dan op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van het extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Volg ons ook op onze Facebookpagina.

© BuizenBrandevoort | Privacyverklaring | Disclaimer | website: B|HO