Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

OK en sluiten

Een ongeluk met een buisleiding kan grote gevolgen hebben voor de omgeving  

Gevolgen en risico’s

Het buisleidingentracé heeft niet alleen consequenties voor degenen die aan het tracé wonen maar ook voor de woonwijk eromheen. De leefomgeving wordt aangetast doordat er bomen en struiken verdwijnen en hier een doorlopende grasstrook voor in de plaats komt. De positie van de leidingen wordt aangegeven door oranje markeerpalen. Omdat het systeem onder hogedruk staat zijn pomphuizen noodzakelijk; deze kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Dat het om een risicozone gaat blijkt wel uit het feit dat het tracé tweewekelijks gecontroleerd wordt per helikopter en vier keer per jaar worden alle buisleidingen te voet nagelopen. De controleurs letten dan op veranderingen in de nabijheid van de leidingen.
 
Bij een calamiteit is het beïnvloedingsgebied wel twee kilometer. Bij een lek in een vloeistofleiding ontstaan er plas- en fakkelbranden en treedt er bodemvervuiling op. Bij lekkages van leidingen met gassen is de veiligheid van veel mensen in de omgeving al snel in het geding. Het kan gaan om explosies, extreme brand en giftige gaswolken. In een buisleidingentracé worden meerdere buizen naast elkaar gelegd. Dit verhoogt het risico omdat de buizen elkaar beïnvloeden. Hierdoor neemt de kans op een omvangrijke ramp toe. Voor een compleet overzicht aan scenario’s zie de Handreiking voorbereiding bestrijding buisleidingincidenten (p.16) van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Om welke stoffen gaat het?

  Medium* Druk bar* Diameter buis (cm)* Invloedsgebied (m) Karakter calamiteit
  Ethyleenoxide 100 30 1950 Toxische wolk
  CO2 100 30 - Toxische wolk
  Propeen** 100 30 130 Fakkelbrand
  K1** 50 35 45 Plasbrand

* Opgave PPS mei 2017. ** K1 stoffen (gassen/vloeistoffen met een vlampunt van minder dan 21°C) en Propeen worden gekenmerkt door een lage zelfredzaamheid bij calamiteiten. 

Het Rijk reserveert de grond en de chemische industrie, die uit is op kostenbesparing, betaalt de aanleg en het beheer. Dat deze verdeling van taken risico’s met zich meebrengt blijkt uit het artikel van Ben Ale (Emeritus hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding).

Ongelukken

De meeste ongelukken aan buisleidingen ontstaan door graafwerkzaamheden. Deze zijn zeer risicovol. Beschadigingen aan leidingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor mens, milieu en omgeving. De gevolgen zijn niet altijd direct zichtbaar. Soms is een buisleiding verzwakt en bezwijkt pas op een later moment. Dit is bijvoorbeeld in Gellingen het geval geweest. Zie hierover het artikel van het Ministerie van Economische Zaken. De ramp in Gellingen geeft nog maar eens duidelijk aan dat een dergelijk buisleidingentracé niet thuishoort in een dichtbevolkte omgeving.

Verboden activiteiten boven het buisleidingentracé

  • Het bouwen van een bouwwerk
  • De aanleg van een verharde weg, verhard pad of sloot in de lengterichting van de leidingen
  • Het aanleggen van andere soorten (buis)leidingen in de lengterichting van het tracé
  • Het plaatsen van bomen of struiken
  • Het gebruik van de grond als opslag van bijv. zand en stenen
  • Graafwerkzaamheden of verandering van het maaiveld
  • Plaatsen van paaltjes of gebruik van tentharingen

“Hoewel het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen (vergeleken met andere transportvormen) relatief veilig is, kan een incident met een buisleiding grote gevolgen hebben. Bestrijdingsmogelijkheden van een buisleidingincident zijn zeer beperkt.” 
[Citaat Instituut Fysieke Veiligheid]

Alleen samen maken we ons sterk!

Meld je aan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar buizenbrandevoort@gmail.com o.v.v. naam en adres. We houden je dan op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van het extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Volg ons ook op onze Facebookpagina.

© BuizenBrandevoort | Privacyverklaring | Disclaimer | website: B|HO