Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

OK en sluiten

Het is belangrijk om in de zienswijze goede argumenten te gebruiken

De procedure

De besluitvorming met betrekking tot het buisleidingentracé via Helmond kent een aantal officiële stadia. Om te beginnen zal het plan MER door het ministerie ter inzage gelegd worden, wat doorgaans direct gevolgd wordt door de inspraaktermijn van 6 weken. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Alle zienswijzen worden in een Nota van Antwoord behandeld. Nadat alle belangen zijn afgewogen zal de minister al dan niet besluiten tot vaststelling van het tracé. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt. 

Als het indicatieve tracé wordt vastgesteld zijn de gemeenten verplicht de bij voorkeur 70 meter brede strook op te nemen in het (ontwerp)bestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen dan opnieuw, ditmaal bij de gemeente, een zienswijze indienen. De gemeente kan dan nog op microniveau besluiten het tracé tot 250 meter te verschuiven. Vooral in de regio Helmond zijn die mogelijkheden tot het oplossen van knelpunten beperkt. Enerzijds doordat het tracé veelvuldig wisselt van gemeente en bij elke gemeentegrens de pijpleidingen uiteraard wel aan moet blijven sluiten. Anderzijds vanwege de ruimtelijke ordening in het dichtbevolkte verstedelijkte gebied. De bij de gemeente ingediende zienswijzen kunnen niet meer leiden tot het afwijzen van het buisleidingentracé, maar wel tot een (plan)schadeprocedure.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de overheid. Wanneer een plan ter inzage ligt kunnen inwoners, maatschappelijke belangenorganisaties en bedrijven op het ontwerp-besluit reageren door een zienswijze in te dienen. Het is belangrijk om in de zienswijze goede argumenten te gebruiken om je mening te onderbouwen. Alle belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Je hoeft dus niet direct aan het geplande tracé te wonen. Het besluit waartegen je zienswijzen kunt indienen ligt gedurende zes weken ter inzage. Het is belangrijk de zienswijze binnen deze gestelde termijn in te sturen. Je kunt ook meerdere zienswijzen ondertekenen. 

De zienswijze moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • Naam en adres van de indiener of indienende groep;
  • De datum;
  • Omschrijving van het plan of besluit waartegen het is gericht;
  • Het dossiernummer van het voorgenomen plan of besluit;
  • De redenen waarom u een zienswijze indient, en;
  • Onderteken de brief met uw handtekening 

Informatiebijeenkomst

Zodra het plan ter inzage ligt ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld bij Buizen Brandevoort per e-mail de uitnodiging voor een informatieavond. Deze informatiebijeenkomst kan pas gehouden worden op het moment dat het plan ter inzage ligt. Pas dan is bekend hoe het plan er definitief uitziet en kunnen we informatie geven over de stappen die we moeten gaan zetten. Goorts + Coppens advocaten hebben we gevraagd deze bijeenkomst mee in te vullen. We houden je ook op de hoogte via deze website en onze facebookpagina Buizen Brandevoort.

Het is belangrijk om de zienswijze goed te onderbouwen en binnen de gestelde termijn te sturen.

Alleen samen maken we ons sterk!

Meld je aan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar buizenbrandevoort@gmail.com o.v.v. naam en adres. We houden je dan op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van het extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Volg ons ook op onze Facebookpagina.

© BuizenBrandevoort | Privacyverklaring | Disclaimer | website: B|HO