Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

OK en sluiten

Het tracé is onvoldoende onderzocht en de belangen van de bewoners zijn niet goed afgewogen

Onderzoek overheid

Het eerder afgewezen tracé via Helmond is op aandringen van het bedrijfsleven in 2012 door de overheid direct teruggeplaatst op de kaart. Dit is gebeurd zonder dat er vooraf goed onderzoek is gedaan. Hierna zijn er drie aanvullende milieustudies door Arcadis opgesteld.
 
Deze milieustudies van Arcadis worden gekenmerkt door veel tekortkomingen. Knelpunten met bestaande en toekomstige bebouwing en beschermde natuur zijn herhaaldelijk over het hoofd gezien (zie de kaartjes hieronder). Zelfs in de omvangrijke aanvullende Milieustudie uit 2015 worden veel functievlakken en knelpunten niet aangegeven. Hierdoor zijn er aanzienlijk minder knelpunten gesignaleerd dan er in werkelijkheid zijn.
 
De milieustudies zijn suggestief geschreven en zijn tot stand gekomen met de schijn van belangenverstrengeling. PPS-Pipelines (de aannemer/exploitant) heeft geadviseerd in de rapporten. Als voorbeeld: in het worst-case scenario wordt uitgegaan van slechts twee buizen met een diameter van vier inch, in plaats van vier tot zeven buizen van 12-14 inch onder een druk van 100 Bar.
Daarnaast wordt vaak gesproken over een 28 kilometer korter tracé. Dit is onjuist; het tracé is slechts 20 km kilometer korter dan via de vastgestelde route via Venlo.
 
Vanaf 2012 is er veel veranderd in de regio Helmond. Er zijn hele wijken gebouwd in Brandevoort. Aan de Kaldersedijk (Helmond) en Broekstraat (Mierlo) zijn ruimte-voor-ruimte kavels bebouwd met vrijstaande woningen. In het sportpark in Stiphout is onlangs het nieuwe paviljoen van het Sint Antoniusgilde gebouwd bovenop het geplande tracé. Het indicatieve tracé staat nu al nieuwe ontwikkelingen in de weg. Wat te denken van een gepland natuurpaviljoen (Stiphout) wat op dit moment stil is komen te liggen. Als de plannen doorgaan zou deze direct aan een buisleidingentracé komen te liggen in plaats van in een mooi bosgebied. 

Gebiedsoverzicht Brandevoort (Helmond)

In de milieustudie van Arcadis uit 2018 is niet uitgegaan van de actuele situatie. Geel zijn de functievlakken die zijn opgenomen in de milieustudie (zie rechtsboven). In groen hebben wij de aanvulling aangegeven om tot de actuele situatie in het weergegeven gebied te komen.

Gebiedsoverzicht Stiphout (Helmond)

Opvallend is dat in de milieustudie uit 2018, ondanks diverse conflicten met bebouwing, ook voor Stiphout niet is uitgegaan van de actuele situatie. Het tracé loopt dwars door het sportcomplex Molenven en tegen een aantal woonwijken aan. Binnen de Ecologische HoofdStructuur van Stiphout zijn de volgende functies gelegen: A. Wonen, B. Recreatie, C. Recreatie (bestemd) en D. Wonen. 

Ecologische hoofdStructuur (EHS) gemeente Helmond, Geldrop-Mierlo en Nuenen

Het indicatieve buisleidingentracé doorsnijdt op veel meer plaatsen de Ecologische HoofdStructuur (EHS) dan in de milieustudies van Arcadis (2015-2018) is gesignaleerd. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten is ook een nationaal belang (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte). Juist in de nabijheid van een verstedelijkt gebied is deze natuur zo waardevol. 

Knelpunt Brandevoort Zuid-Oost

Verrassend genoeg is dit knelpunt niet gesignaleerd in de Milieustudie uit 2015. Onlangs heeft de minister in antwoord op Kamervragen nog aangegeven dat het buisleidingentracé alleen om de woonwijk Brandevoort loopt. Uit bijgaande plattegrond blijkt het tegendeel. De buizen wringen zich in een bochtig tracé, van gevel tot gevel, tussen de huizen door. Bovendien is het tracé versmald van 70 tot 29 meter. Door de knip op de Kaldersedijk komen de buizen vrijwel op elkaar te liggen. Om domino-effecten te voorkomen zouden deze echter bij voorkeur 5 tot 7 meter uit elkaar moeten liggen.

De milieurapporten vormen geen goede basis om dit plan door te laten gaan. Arcadis geeft aan dat het tracé kan worden vastgesteld en dat de knelpunten daarna maar moeten worden opgelost. Dit vinden wij een erg slecht uitgangspunt. Hiermee worden de problemen afgewenteld op gemeentes en bewoners.

Alleen samen maken we ons sterk!

Meld je aan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar buizenbrandevoort@gmail.com o.v.v. naam en adres. We houden je dan op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van het extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Volg ons ook op onze Facebookpagina.

© BuizenBrandevoort | Privacyverklaring | Disclaimer | website: B|HO