Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

OK en sluiten

Een veilige, leefbare woonomgeving is een basisvoorwaarde voor burgers

Overheid voldoet niet aan eigen richtlijnen

Ruimte voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen wordt gezien als een nationaal belang.
Er zijn echter veel meer nationale belangen die bovendien gelijkwaardig zijn aan elkaar en hiermee in conflict zijn. De overheid heeft diverse rapporten geschreven, waaronder het Milieueffectrapport Structuurvisie Buisleidingen en de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035. Deze rapporten kunnen ons inziens niet los gezien worden van de Nationale Belangen en Rijksdoelstellingen zoals opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Kwaliteit leefomgeving

Eén van de Rijksdoelstellingen is het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving. Een veilige, leefbare woonomgeving en duurzame verstedelijking is een basisvoorwaarde voor burgers. Hieruit kan begrepen worden dat het transport van gevaarlijke chemische stoffen niet thuishoort in een dichtbevolkte omgeving zoals in Helmond. Bovendien loopt in Brandevoort het tracé in een C-vorm om en door de woonwijk. Dit gaat in tegen de richtlijn van de overheid om bij kwetsbare objecten (woningen) korte raaklijnen te hanteren. De kwaliteit van de leefomgeving zal negatief beïnvloed worden. Natuur in de nabijheid van woningen verdwijnt en door de tweewekelijkse helikoptercontrole worden de bewoners er voortdurend aan herinnerd dat men in een risicozone woont.

Maximale veiligheid

Eén van de Nationale Belangen is het nastreven van maximale veiligheid, het verbeteren van de milieukwaliteit en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s. Je kunt je afvragen of je in een dichtbevolkt gebied maximale veiligheid kunt bieden. Een ongeluk met buisleidingen heeft een grotere impact in een verstedelijkt gebied dan in een dunbevolkt gebied.
Bij buisleidingen wordt niet direct gedacht aan geluidsoverlast. Echter, het systeem staat onder hoge druk en pompstations staan bekend om hun geluidsproductie. Het is nog niet bekend waar deze in het tracé zouden komen te staan. Onduidelijk is ook of laagfrequent geluid een rol kan gaan spelen.

Overprogrammering

Zuinig gebruik van de ruimte door bundeling en voorkómen van overprogrammering is een nationaal belang. In Brandevoort, Nuenen en Geldrop-Mierlo vindt echter geen bundeling plaats met andere buizen. Bovendien is er al een tracé vastgesteld ten oosten van Helmond (via Tegelen) voor de verbinding tussen Rijnmond, Ruhrgebied en Chemelot. Hier is nog ruimte voor aanleg van nieuwe buisleidingen. Er wordt voorbijgegaan aan de richtlijn om efficiënt gebruik te maken van de ondergrond.

Onevenredige benadeling

Volgens de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 mag er geen sprake zijn van onevenredige benadeling van individuen of bevolkingsgroepen door het beleid, de vaststelling of de uitvoering daarvan. Het ministerie gaat hierbij duidelijk voorbij aan zijn eigen beleidsrichtlijnen. Bij een groot aantal bewoners loopt het tracé (vrijwel) tot tegen de gevels, door tuinen en midden door een sportpark. De buisleidingenstrook wordt sinds 2012 geclaimd, waardoor een grote groep mensen vanwege het beleid beperkt worden in het gebruik van hun eigendom.

Ecologische hoofdstructuur

Ruimte voor een nationaal netwerk voor natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten is een nationaal belang. De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt op veel meer plaatsen doorkruist dan is gesignaleerd in de milieurapporten. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur lijkt hiermee bewust te zijn genegeerd. Met het verdwijnen van bomen en bossen neemt de diversiteit af en wordt de leefomgeving van beschermde dieren als vleermuizen aangetast. De laan met oude eikenbomen langs de Kaldersedijk staat erom bekend dat deze door vleermuizen als oriëntatieroute wordt gebruikt. 

Transparante besluitvorming

De belangenbehartiging van burgers dient, naast die van het bedrijfsleven, een nadrukkelijke plaats te krijgen in de transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Ondanks dat de zienswijzeprocedure uit 2013 nooit is beantwoord en er in 2019 een nieuwe zienswijzeprocedure gaat plaatsvinden, wordt er nog vaak aangegeven dat alle belangen goed zijn afgewogen.
 
Niet alleen de burgers worden op deze wijze genegeerd en monddood gemaakt, maar ook gemeentes worden buiten spel gezet door te blijven suggereren dat het buisleidingentracé in goed overleg met het ministerie en het bedrijfsleven tot stand is gekomen. De gemeente Helmond is echter unaniem tegen de komst van het tracé. De gemeente heeft in hun zienswijze van 18 januari 2013 al aangeven dat zij principieel van mening zijn dat een dergelijk buisleidingentracé ten behoeve van het transport van gevaarlijke stoffen buiten dichtbevolkte gebieden gelegd zou moeten worden. Zij pleiten voor de vastgestelde route via regio Venlo door dunbevolkt gebied. Dit standpunt hebben zij ook in het coalitieakkoord van 2018 opgenomen. 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is een nationaal belang. Dit belang is in conflict met andere nationale belangen die buiten beschouwing zijn gebleven. Hierdoor lijkt het erop dat het nationaal belang voor het transport van chemische stoffen een privaat zakelijk belang is geworden van slechts enkele bedrijven.

Alleen samen maken we ons sterk!

Meld je aan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar buizenbrandevoort@gmail.com o.v.v. naam en adres. We houden je dan op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen van het extra buisleidingentracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren. Volg ons ook op onze Facebookpagina.

© BuizenBrandevoort | Privacyverklaring | Disclaimer | website: B|HO